Jin Yong x Arts in Hong Kong Harbour Tour

"Jin Yong x Arts in Hong Kong Harbour Tour" showcases heroes from Jin Yong's novels through Ren Zhe's sculptures, spanning Victoria Harbour and tourist attractions from Edinburgh Place to the Hong Kong - Macau Ferry Terminal, Kai Tak Cruise Terminal, West Kowloon Cultural District and others.
A Path to Glory – Jin Yong's Centennial Memorial, The World of Wuxia
1
Edinburgh Place, Central
15/3 - 2/7
Genghis Khan, Guo Jing, Xiaolongnu, Yang Guo, Abbess Miejue, Fan Yao, Wanyan Honglie, Hu Fei, Zhou Botong, The Golden Wheel Monk
A Path to Glory – Jin Yong's Centennial Memorial, Sculpted by Ren Zhe
2
Hong Kong Heritage Museum
16/3 - 7/10
Dongfang Bubai, Ren Woxing, Linghu Chong, Ren Yingying, Xiao Feng, Xu Zhu, Duan Yu, Guo Jing, Huang Rong, Yang Guo, Xiaolongnu, Ouyang Feng, Wang Chongyang, Hong Qigong, Huang Yaoshi, Yi Deng, The White-browed Eagle King, The Green-winged Bat King, The Golden-haired Lion King, The Purple Robe Dragon King, Feng Qingyang, Zhang Wuji
Other Collaborative Landmarks
 
3
Hong Kong International Airport
15/3 - 19/7
Guo Jing
4
Hong Kong-Macau Ferry Terminal
1/5 - 31/7
The Golden Snake Warrior
5
Kai Tak Cruise Terminal
25/4 - 24/10
Chen Jinnan
6
Sunset Lawn, Art Park, West Kowloon Cultural District
31/5 - 30/8
The Sweeper Monk
Waterfront Promenade (Near Hong Kong Palace Museum), Art Park, West Kowloon Cultural District
19/7 - 18/10
Genghis Khan, Xiaolongnu, Yang Guo, Abbess Miejue, Fan Yao, Wanyan Honglie
7
Hong Kong Park, Admiralty
16/7 - 7/10
Guo Jing (Senior)
8
Domain Mall, Yau Tong
17/7 - 7/10
The Golden Wheel monk
9
Theatre Lane, Central
15/7 - 7/10
Zhou Botong
10
Victoria Park, Causeway Bay
23/7 - 7/10
Guo Jing
11
Lai Kok, Cheung Sha Wan
27/7 - 7/10
Hu Fei